อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  :  สุภาพเรียบร้อย

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  :  มีระเบียบวินัย