ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม อักษรย่อ "ห.ห.ว." เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมสายอาชีพ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2497 โดยใช้อักษรย่อ "ปข.9" มี นายล้วน สัมพันธารักษ์ เป็นครูใหญ่ โดยใช้อาคารศาลาอัมพารามหัวหิน เป็นที่เรียนชั่วคราว
      พ.ศ.2499 ย้ายเรียนรวมที่ โรงเรียนหัวหิน ตลอดปีการศึกษา 2499 มีนายพรหม แจ้งสว่าง ตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอหัวหินรักษาการแทนครูใหญ่
      พ.ศ.2500 ย้ายกลับมาเรียนที่โรงเรียนบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)ที่เดิม โดยใช้โรงฝึกงานเป็นที่เรียน  นายสมชาย ฉิมโหมด  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)เป็นครูใหญ่
      19 กรกฎาคม 2503 ย้ายจากโรงเรียนบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) มาเรียนที่ใหม่แห่งนี้ ใช้ชื่อว่า โรงเรียนหัวหินวิทยาคม ใช้อักษรย่อว่า " ว.ค. " ซึ่งอยู่แถวสนามกอล์ฟหลวงหัวหิน ห่างจากสถานีรถไฟประมาณ 1.5 กิโลเมตร ซึ่งนายประยูร ทิพย์เที่ยงแท้ ศึกษาธิการอำเภอหัวหิน เป็นผู้ติดต่อขอบริจาคที่ดินของคุณปุ๊ - นางพรพิลาศ  บุญนาค(ดิศกุล) จำนวน 6 ไร่ คิดเป็นมูลค่า 20,000 บาท ต่อมา มจ.หญิงพงศ์พิสมัย  มล.ฉายชื่น กำภู และนายดำ นวมเพนียด ได้ร่วมกันบริจาคที่ดิน 2 ไร่เศษ มีมูลค่า 25,000 บาท และทำถนนจากถนนรถไฟถึงโรงเรียน
      พ.ศ.2503 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 017 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน วงเงิน 150,000 บาท นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ พร้อมด้วยขุนวิเศษ ดรุณกิจ ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการ เขตการศึกษา 5 นายชิตชัย ปะทะยศ ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประพันธ์ ประชุมธนสาร นายอำเภอหัวหิน คณะผู้ก่อตั้งอาคารเรียน และนายนิยม สังคบุรินทร์ เป็นผู้ประมูลก่อสร้าง ใช้เวลาก่อสร้างตามสัญญา 2 เดือน 17 วัน
 1 ส.ค.2503 เปิดเรียนเป็นวันแรก มีครู 6 คน นักเรียน 78 คน นายเวียน ปัญจะสุวรรณ  เป็นครูใหญ่
      1 พ.ค.2511 กระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ ตั้งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา มีห้องเรียน 3/3/3 เข้าอยู่ในโครงการยูนิเซฟ ได้รับงบประมาณห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ มีหนังสือให้ยืมเรียน
      1 พ.ค.2521 ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เปิดสอนชั้น ม.1 ถึง ม.3 ใช้หลักสูตร 2521 มีห้องเรียน 2/2/2 เข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนขนาดเล็ก (ค.ป.ล.) รุ่นที่ 3 ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา มีหนังสือให้ยืมเรียนตลอด 3 ปี
      1 พ.ค.2536 กรมสามัญศึกษาเปลี่ยนแปลงจากโรงเรียน ค.ป.ล. ให้เป็นโรงเรียนโครงการขยายโอกาศทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา 75% มีหนังสือให้ยืมเรียน ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง งบประมาณ 1,867,000 บาท และอาคารเรียนแบบ 318 ล/30 พิเศษ 1 หลัง งบประมาณ 10,928,000 บาท
      1 พ.ค.2537 กรมสามัญศึกษาประกาศให้เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.4 ถึง ม.6 เป็นต้นมา