สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 รูปเทียนตั้งอยู่บนหนังสือ มีเปลวรัศมีล้อมรอบ คือ ความรู้ คู่ปัญญา พาให้เจริญ