วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์


โรงเรียนหัวหินวิทยาคม มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
                           นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม   นำสู่อาเซียน   ดำรงวิถีไทย ตามหลักปรัชญา
                           ของเศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญา


ประพฤติดี  มีความสะอาด  ฉลาดรอบรู้  สู้งาน


คติพจน์


นฺตถิ ปญฺญา สมาอาภา แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี