พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


พันธกิจ

            1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตราฐานสากล ใช้เทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาความรู้อย่างหลากหลาย

            2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสอดคล้องกับค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ

            3. ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ สู่ประชาคมอาเซียนอย่างสร้างสรรค์

            4. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตราฐานวิชาชีพ

            5. ส่งเสริมความเป็นไทยโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


เป้าประสงค์

            ผู้เรียนมีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีพตามวิถีไทย ให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข