หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหัวหินวิทยาคม

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนหัวหินวิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกดังรายละเอียดต่อไปนี้

          หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (การศึกษาภาคบังคับ) การเรียนการสอนจะเน้นทักษะสำหรับนักเรียนในทุกๆ ด้านคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และด้านภาษาจีน-ภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้น ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติม 54 หน่วยกิต ตลอด 3 ปีการศึกษา

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน ดังนี้

แผนการเรียนที่ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) และคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน 45 หน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติม 63 หน่วยกิต

แผนการเรียนที่ 2 แผนการเรียนศิลป์ภาษา เน้นการเรียนการสอนด้านภาษา เพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษา คือภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน 45 หน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติม 63 หน่วยกิต