ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด   508  คน
ชาย   285  คน
หญิง  220   คน