ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารต่อใบประกาศวิชาชีพครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 285.98 KB 48543
บันทึกข้อความขอเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 369.5 KB 48455
กลยุทธโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.64 KB 48456
รายงาน SAR 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 535.7 KB 48583
มาตรฐานการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 146.8 KB 48245
เกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 44.31 KB 48499
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 729 KB 48347
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 260.21 KB 48498
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 559.62 KB 48359