ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารต่อใบประกาศวิชาชีพครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 285.98 KB 48545
บันทึกข้อความขอเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 369.5 KB 48457
กลยุทธโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.64 KB 48464
รายงาน SAR 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 535.7 KB 48589
มาตรฐานการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 146.8 KB 48248
เกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 44.31 KB 48504
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 729 KB 48354
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 260.21 KB 48507
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 559.62 KB 48365