ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายล้วน สัมพันธารักษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2497 - 2499
ชื่อ-นามสกุล : นายพรหม แจ้งสว่าง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2499 - 2503
ชื่อ-นามสกุล : นายเวียน ปัญจะสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2503 - 2508
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญงาม สังข์สุข
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508-2536
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา สอนง่าย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพาวีร์ ผลจำรูญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ นวลศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 - 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ นวลศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545 - 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญนำ เลาหสถิตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : ดร.กิตฒิกาญจน์ เกษมสุขจรัสแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ กลิ่นบรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553 - 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ บุญทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557 - 2563
เบอร์โทรศัพท์ : 0890142627
ชื่อ-นามสกุล : นาย ราเชนทร์ พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนรินธร สีห์จักร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :