กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกุลนิดา ชูกำลัง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจันทิมา จิตรตั้งตรง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0899120141
อีเมล์ : plathong12@hotmail.com

นางสาวเตือนใจ แสงกล่ำ
ครู คศ.1

นางสาวกัญญาพัชร เล้าอรุณ
ครูอัตราจ้าง